image
Image Code. d33035
Size. 3648 * 5472   Date. 2022-02-12
File Info. 심판복/ KFA 심판 휘장/ 사진 정재훈
image
Image Code. d33034
Size. 5472 * 3648   Date. 2022-02-12
File Info. 심판복/ KFA 심판 휘장/ 사진 정재훈
image
Image Code. d33033
Size. 5472 * 3648   Date. 2022-02-12
File Info. 심판복/ KFA 심판 휘장/ 사진 정재훈
image
Image Code. b20602
Size. 4889 * 3259   Date. 2021-12-03
File Info. 포항스틸야드/ 라커룸/ 포항 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b20601
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-12-03
File Info. 포항스틸야드/ 라커룸/ 포항 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b20600
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-12-03
File Info. 포항스틸야드/ 라커룸/ 포항 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b20599
Size. 3907 * 2605   Date. 2021-12-03
File Info. 포항스틸야드/ 미디어실/ 포항 엠블럼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. a14
Size. 5387 * 3591   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 팔라시오스, 이현일, 송민규, 임상협, 김성주/ 사진 이완복
image
Image Code. a13
Size. 5171 * 3448   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 팔라시오스, 이현일, 송민규, 임상협, 김성주/ 사진 이완복
image
Image Code. a12
Size. 5220 * 3480   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 신광훈, 강현무, 그랜트, 전민광, 권완규/ 사진 이완복
image
Image Code. a11
Size. 5416 * 3610   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 신광훈, 강현무, 그랜트, 전민광, 권완규/ 사진 이완복
image
Image Code. a10
Size. 5312 * 3541   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 이승모, 황인재, 이수빈, 고영준, 신진호/ 사진 이완복
image
Image Code. a9
Size. 5008 * 3339   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 송민규/ 사진 이완복
image
Image Code. a8
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 송민규/ 사진 이완복
image
Image Code. a7
Size. 5113 * 3409   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 송민규/ 사진 이완복
image
Image Code. a6
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 송민규/ 사진 이완복
image
Image Code. a5
Size. 5175 * 3450   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 강상우/ 사진 이완복
image
Image Code. a4
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 오범석, 강상우/ 사진 이완복
image
Image Code. a3
Size. 5263 * 3509   Date. 2021-02-26
File Info. 포항클럽하우스/ 포항스틸러스/ 홍염/ 오범석, 강상우/ 사진 이완복
image
Image Code. 201009225891
Size. 5111 * 3407   Date. 2020-10-08
File Info. 파주트레이닝센터(NFC)/ 전경/ 골대/ 나이키 광고판/ 잔디 생육용 조명/ 사진 정재훈
image
Image Code. 201009113461
Size. 4765 * 3177   Date. 2020-10-07
File Info. 파주트레이닝센터(NFC)/ 전경/ 골대/ 나이키 광고판/ 잔디 생육용 조명/ 사진 정재훈
image
Image Code. 20100906829
Size. 5472 * 3648   Date. 2020-10-07
File Info. 파주트레이닝센터(NFC)/ 전경/ 골대/ 나이키 광고판/ 잔디 생육용 조명/ 사진 정재훈
image
Image Code. 201009008872
Size. 5472 * 3648   Date. 2020-10-07
File Info. 파주트레이닝센터(NFC)/ 전경/ 골대/ 나이키 광고판/ 잔디 생육용 조명/ 사진 정재훈
image
Image Code. 5569589
Size. 5241 * 3494   Date. 2019-03-10
File Info. 광양축구전용경기장/ K리그2/ 전남드래곤즈 vs 대전시티즌/ 세트피스/ 축구화/ 단체/ 사진 이완복
image
Image Code. 7146008
Size. 5181 * 3454   Date. 2019-03-10
File Info. 광양축구전용경기장/ K리그2/ 전남드래곤즈 vs 대전시티즌/ 세트피스/ 축구화/ 단체/ 사진 이완복
image
Image Code. 3881285
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 8954811
Size. 5420 * 3613   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 9915845
Size. 5412 * 3608   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 6738902
Size. 5321 * 3547   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 4591749
Size. 5295 * 3530   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 9283018
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 2551197
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 8881312
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 9753308
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 6653793
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 4016066
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 1674115
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 6537653
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 8647789
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁
image
Image Code. 6104361
Size. 5472 * 3648   Date. 2018-03-21
File Info. 탄천종합운동장/ 2018 러시아 월드컵/ 국가대표팀 유니폼/ 사진 곽동혁