image
Image Code. b2670
Size. 3715 * 2477   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 그랜트/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2669
Size. 5016 * 3344   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 박재우, 기지용 통역, 김륜성/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2668
Size. 4688 * 3125   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 주닝요 피지컬코치/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2667
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 주닝요 피지컬코치/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2666
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2665
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2664
Size. 5390 * 3593   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2663
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2662
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 타쉬/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2661
Size. 3643 * 2429   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 타쉬/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2660
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이승모/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2659
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2658
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 김기동 감독/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2657
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 김기동 감독/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2656
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이승모/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2655
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이광준/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2654
Size. 4731 * 3154   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 크베시치/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2653
Size. 5167 * 3445   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 그랜트/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2652
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 김기동 감독/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2651
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 김기동 감독/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2650
Size. 5237 * 3491   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이광재 코치/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2649
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 타쉬/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2648
Size. 3649 * 2433   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이석규/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2647
Size. 3941 * 2627   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 조성훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2646
Size. 4916 * 3277   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 이호재/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2645
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 조성훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2644
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 강현무/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2643
Size. 4884 * 3256   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 노지훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2642
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 조성훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2641
Size. 4921 * 3281   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 노지훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2640
Size. 2432 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 노지훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2639
Size. 5011 * 3341   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 노지훈/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2638
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 임정민 차장/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2637
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 의무트레이너의 가방/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2636
Size. 4009 * 2673   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2635
Size. 4917 * 3278   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 강현무/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2634
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 팔라시오스/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2633
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 박호진 골키퍼코치/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2632
Size. 2432 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 강현무/ 사진 곽동혁
image
Image Code. b2631
Size. 5472 * 3648   Date. 2021-06-19
File Info. 분야친다스타디움(방콕,태국)/ 2021 AFC 챔피언스리그/ ACL/ 조별예선/ G조/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 강현무/ 사진 곽동혁